เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

ก่อนที่จะทำความรู้กับตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS เราควรมาทำความรู้จัก เครื่อง POS ก่อนว่าคืออะไร เนื่องจากเครื่องนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก หรืออาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร เป็นต้น
Point Of Sale หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า POS นั้น คือการเก็บข้อมูลการขาย และข้อมูลการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้า การบริการ โดยทั่วไปแล้ว POS นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ การอ่านบาร์โค๊ต การอ่านแถบแม่เหล็ก หรือหลายๆ เทคโนโลยีผสมกัน เป็นต้น

ระบบ POS
POS คือ ระบบขายหน้าร้าน ชื่อเต็มของ POS คือ Point of sale ซึ่งหมายถึง จุดขายหรือจุดชำระเงิน ตรงแคชเชียร์ ซึ่งนำหลักการของเครื่องคิดเงิน (Cash Register) มาเขียนโปรแกรมพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ แล้วเพิ่มเติมความสามารถต่างๆที่เครื่องเก็บเงินทำไม่ได้ เช่น สามารถตัดสต็อกได้ ดูความเคลื่อนไหวต่างๆของสินค้า หรือ ระบบสมาชิก ตลอดจนดูข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ท ซึ่งความสามารถเหล่านี้ เครื่องเก็บเงินไม่สามารถทำได้ ถึงแม้ว่าเครื่องเก็บเงินในปัจจุบัน ได้พัฒนารูปทรงให้เหมือนคอมพิวเตอร์ บางยี่ห้อทำเป็นหน้าจอระบบสัมผัสได้ แต่ข้างในยังเป็นเครื่องเก็บเงินอยู่ คือไม่มี Harddisk ถึงจะเปลี่ยนรูปทรงอย่างไร ก็ไม่ใชเครื่องคอมพิวเตอร์
POS เป็นโปรแกรมขายหน้าร้านโดยเฉพาะ ไม่ใช่ เป็นโปรแกรมบัญชี(Accounting Software) การทำงานจะแตกต่างกัน
ระบบ POS ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.ส่วนของโปรแกรม (Software) มีหน้าที่เก็บข้อมูลการขาย และ ข้อมูลสต็อกเป็นหลัก โดยจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการขายทั้งหมด เช่น ข้อมูลของสมาชิก ยอดซื้อสะสม ของลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละวัน ดังนั้นโปรแกรม POS ที่ดี ควรใช้โปรแกรมฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ เช่น MySQL Server , SQL Server เป็นต้น
• โปรแกรมเก็บเงินหน้าร้านโดยเฉพาะ ( POS หรือ Point of sale )
โปรแกรมประเภทนี้จะถูกออกแบบและพัฒนาโปรแกรม มาเพื่องานขายหน้าร้านโดยเฉพาะ การทำงานจะง่ายและไม่ซับซ้อน มีความหยืดหยุ่นสูงกว่า เน้นการทำงานที่รวดเร็วในการขาย
วิธีสังเกตุของโปรแกรมประเภทนี้ หน้าตาโปรแกรมจะสบายตา ไม่เป็นตารางๆ ออกแบบหน้าตาโปรแกรมให้ใช้งานง่าย จะไม่มีคำว่า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือคำอื่นๆที่เป็นภาษาบัญชี จะมีไม่กี่บริษัทที่ทำโปรแกรม POS โดยเฉพาะ
POS เหมาะสำหรับร้านค้าทั่วไป ที่เป็นเจ้าของคนเดียว หรือ เป็นนิติบุคคล ที่จ้างสำนักงานบัญชีภายนอก ทำบัญชี ส่งให้สรรพากรอีกที
2.ส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ซึ่งประกอบด้วย
 คอมพิวเตอร์ ( POS Terminal ) เป็นตัวประมวลผล ทุกอย่างเกียวกับโปรแกรม POS
 จอภาพ ( Monitor ) ที่แสดงการทำงานของโปรแกรม อาจจะเป็นจอ LCD ปกติ หรือ Touch Screen ก็ได้
 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) มีหน้าที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า มีทั้งแบบความร้อน และ แบบหัวเข็ม
 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ( Barcode Scanner ) แบบ Laser มีหน้าที่อ่านรหัสแท่ง หรือ รหัสบาร์โค้ดของสินค้า
 ลิ้นชักเก็บเงิน ( Cash Drawer ) สำหรับไว้เก็บเงินทอนให้กับลูกค้า จะทำงานเชื่อมกันกับ Slip Printer
 จอแสดงราคา ( Customer Display ) จะแสดงราคา และ เงินทอนให้กับลูกค้า
 อุปกรณ์ Hardware ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแล้วแต่ธุรกิจ และ ความต้องการการ เช่น ร้านอาหาร ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด เป็นต้น

เครื่อง POS แม้ว่าจะมีข้อดีมากมายแต่ก็ต้องมีข้อเสียเช่นกัน ดังนี้
• ต้องจ่ายเงินซื้อระบบ ซึ่งมีทั้งแบบซื้อขาดและจ่ายเป็นรายเดือน (ระบบที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจะมีข้อจำกัดในการใช้งาน)
• มีโอกาสที่ระบบจะล่ม และทำให้การดำเนินการของร้านหยุดชะงักได้
• พนักงานจะคุ้นเคยกับการทำงานแบบ POS หากระบบล่ม อาจแก้ไขปัญหาไม่ได้
ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิค เครื่อง POSไว้ควบคุมเครื่องมือดังกล่าวและแก้ไขปัญหาได้ทันที มิเช่นนั้นแล้ว หากระบบการทำงานมีปัญหาอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการของร้านอย่างมาก

เจ้าหน้าที่เทคนิค ทำหน้าที่ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กลุ่มคนประเภทนี้จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น อย่างดี เพราะการปฏิบัติงานกับผู้ใช้อาจเกิดปัญหาในการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะกับผู้ใช้งานมือใหม่และไม่มีความชำนาญเพียงพอ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ รายละเอียดของงานสวัสดิการ

ดังนั้น เจ้าหน้าที่เทคนิค เครื่อง POS จึงทำหน้าที่ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์และควบคุมเครื่อง POS

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS หากจะทำงานในตำแหน่งนี้ ผู้ที่สนใจต้องจบคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ซึ่งการเรียนการสอนปัจจุบันอาจยังไม่มีสาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS โดยเฉพาะ แต่ต้องเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างเทคนิคแล้วนำความรู้มาประยุกต์ใช้

เรื่องผลตอบแทนของเจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS เงินเดือนของเจ้าหน้าที่เทคนิคจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์  แต่โดยทั่วไปแล้วเงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท และก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากมีการย้ายงาน  ส่วนจะเรียกเงินเดือนจากบริษัทใหม่เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยว่าทำมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ แต่ทั้งนี้ หากคุณทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS ด้วยวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. อาจจะเรียกเงินเดือนได้ไม่สูงมากนัก  อาจจะต้องต่อยอดด้วยการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเพิ่ม เมื่อได้วุฒิปริญญาตรีรวมกับประสบการณ์การเป็นช่างแล้วจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเนื่องจาก การจะเป็นช่างเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  ช่างที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะได้ทุกอย่างจะยิ่งมีค่าตัวที่สูงมากขึ้นอีกทั้งผู้ที่สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่อง POS หากเรียนจบในระดับการศึกษาปริญญาตรีอาจจะได้ดูงานที่กว้างขึ้นไม่ใช่แค่ดูแลเครื่อง POS เท่านั้น แต่อาจจะเป็นระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องของธุรกิจนั้นๆอีกด้วย